top of page

De Coöperatieve stemtest - Vlaamse verkiezingen

Stelling 1:
De erfenisbelasting moet verder dalen.

Eens:
We zijn voorstander van het verlagen op een gedeelte van de erfenisbelasting. Zodat dichte familieleden en partners tot een bepaalde grens niet worden belast op het gezamenlijk verworven goed. Daarnaast zorgen de grote vermogens toch nog voor inkomsten.

 


Stelling 2
Vlaanderen moet Catalonië steunen in zijn stappen naar onafhankelijkheid.

Oneens:
Vlaanderen en Europa hebben een rol te spelen in het verdedigen van de mensenrechten. Bij interne politieke organisatie is het aan het land zelf om met alle bevolkingsgroepen in dialoog te gaan en tot consensus te komen met respect voor ieders eigenheid.

 


Stelling 3
Er moeten even veel vrouwen als mannen in de Vlaamse regering zitten.

Oneens:
De Vlaamse regering moet het goede voorbeeld geven in het streven van gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen, maar het kan niet de bedoeling dat bekwame vrouwen hun post moeten afstaan omdat er te weinig mannen zijn. 

 


Stelling 4
Scholen moeten kinderen verplichten om ook op de speelplaats Nederlands te praten.

Oneens:
Stimuleren is de boodschap, verplichten  heeft het omgekeerde effect.

 


Stelling 5
De inkomensgrens voor huursubsidies moet omhoog, zodat meer mensen er recht op hebben.

Eens
Zolang we er niet in slagen om voldoende sociale woningen te voorzien, is het onze plicht om mensen met een laag inkomen te helpen. De huurprijs op de private markt is te hoog voor mensen die een loon hebben dat vlak boven het minimumloon ligt. Ondersteuning hierbij is noodzakelijk.


Stelling 6
De Antwerpse haven moet verder kunnen uitbreiden.

Oneens
Ondanks het gegeven dat de Antwerpse haven een grote bron voor de tewerkstelling en economie is in Vlaanderen, moeten we ongebreidelde uitbreiding in vraag durven stellen en dit voldoende aftoetsen aan duurzaamheid, leefbaarheid en mobiliteit en de reële behoefte aan uitbreiding.

 


Stelling 7
De VRT mag bedrijven niet langer laten betalen om hun producten in programma’s te laten komen.

Oneens
De VRT heeft inkomsten nodig om aan de verplichtingen van het beheerscontract te voldoen. De kijker is volwassen genoeg om hier mee om te kunnen.

 


Stelling 8
Als je een persoonlijke jobaanbieding van de VDAB weigert, dan moet je automatisch je uitkering verliezen.

Oneens
Er is een verschil tussen een eenmalige gemotiveerde weigering en herhaald ongemotiveerd weigeren. VDAB moet inzetten op coaching, begeleiding op maat naar volwaardige jobs.

 


Stelling 9
De Vlaamse regering moet praktijktesten doen om discriminatie bij het verhuren van woningen op te sporen.

Eens:
Het hoeft geen systematisch gebruik te zijn maar dergelijke controles zijn aanvaardbaar. We hebben het dan niet over de verhuurder die simpel bezorgd is om zijn pand, maar wel over de verhuurder die "op het zicht" oordeelt over de huurder die zich aanbiedt.

 


Stelling 10
Leerkrachten die minder goed presteren, moeten makkelijker ontslagen kunnen worden.

Eens
het is van belang te onderzoeken wat de oorzaken zijn van het mindere presteren.  Het huidige ontslagsysteem werkt enkel op papier. In geval van moedwillig minder presteren moet ontslag kunnen. Dit geldt niet enkel voor leerkrachten maar voor al het vastbenoemd overheidspersoneel. 

 


Stelling 11
De kavels waarop woningen worden gebouwd, moeten kleiner worden.

Eens:
De tendens naar kleiner wonen heeft zich (oa onder impuls van de Vlaamse Bouwmeester) overal in Vlaanderen reeds ingezet. Stimuleren is in die zin nuttig om verstandig ruimtegebruik te combineren met energiebewustzijn, maar is geen verplichting. Bij kleiner wonen wordt steeds gelet op leefbaarheid.

 


Stelling 12
Vlaanderen moet minder geld besteden aan ontwikkelingshulp.

Oneens:
Dit is geen Vlaamse materie. Maar vanuit federaal oogpunt moet de regering minstens de aangegane verplichtingen nakomen. Willen we honger en armoede (deels door extreme klimatologische omstandigheden)  voorkomen buiten Europa, dan moeten we ter plaatse investeren. 

 


Stelling 13
Ook in het middelbaar onderwijs moet er een maximumfactuur komen.

Eens
De maximumfactuur is een krachtig middel voor sociale gelijkheid. Dit impliceert voldoende subsidiëring van het onderwijs.

 


Stelling 14
Buslijnen met weinig passagiers moeten afgeschaft worden.

Oneens
Het is van belang voor ons klimaat dat we het openbaar vervoer verder uitbouwen. Het aantal passagiers is niet het enige criterium om een buslijn te beoordelen. Bereikbaarheid en alternatieven spelen ook een rol. We moeten keuzes maken binnen een groter geheel.

 


Stelling 15
Er mag geen statiegeld ingevoerd worden op drankblikjes.

Oneens
We hebben geen argumenten om maatregelen die in het buitenland werken, hier tegen te houden. De maatregel mag van ons zelfs uitgebreid worden naar ander afval zoals plastic flessen.

 


Stelling 16
Verenigingen moeten subsidies krijgen voor een langere periode, zodat ze zich daar niet jaarlijks voor moeten verantwoorden.

Eens:
Er moet een evenwicht zijn tussen langetermijnvisie, administratieve vereenvoudiging en controle van overheidsgeld. Een termijn van drie jaar verbetert dit evenwicht. 

 


Stelling 17
Vlaamse technologie die in wapens gebruikt kan worden, mag niet meer naar conflictgebieden worden uitgevoerd.

Oneens
Hierbij stellen zich drie problemen: hoe controleer je de doorverkoop, wie bepaalt wat conflictgebieden zijn en ten derde hoe weten we dat wat vandaag een veilig gebied is, morgen geen conflictgebied wordt. De veiligste manier om uitvoer naar conflictgebieden te voorkomen is een geleidelijke overschakeling naar niet-militaire technologie.

 


Stelling 18
Boerkini’s moeten toegelaten worden in openbare zwembaden.

 

Eens
Veiligheid en hygiëne vormen geen bezwaar. Als je met deze toelating het isolement van een vrouw kan doorbreken en haar integratie bevorderen. is dit positief.

 


Stelling 19
Scholen moeten zelf beslissen of ze kinderen die extra zorg behoeven, toelaten of niet.

Oneens
Als de overheid voorziet in voldoende middelen en personeel om aan deze extra zorg te voldoen, dan heeft de school hierin geen keuze. Het is wel de rol van de school en de overheid om de ouders te begeleiden bij het zoeken naar de beste opleiding in het belang van het kind.

 


Stelling 20
De belasting op een tweede woning moet verder verhoogd worden.

Oneens
Waar ligt de grens tussen sparen voor je pensioen en puur winstbejag? Volgens ons nog niet bij de tweede woning. We willen tevens vermijden dat de huurder deze meerkost zal dragen.  

 


Stelling 21
Je moet worden belast op het gebruik van je auto, niet omdat je er een bezit.

Eens
Een beter klimaat begint met minder kilometers met de auto, maatregelen die dit stimuleren, ondersteunen wij.

 


Stelling 22
Gemeentebesturen moeten minder mogelijkheden krijgen om de plaatsing van windmolens tegen te houden.

Eens
De verdere omschakeling naar alternatieve energiebronnen is belangrijk , betrokkenheid en draagvlak van burgers en gemeentebesturen verhogen ook. Maatregelen die dit bewerkstelligen, steunen we. 

 


Stelling 23
Vlaamse overheidsinstellingen moeten een minimum aantal personen met een migratieachtergrond in dienst nemen.

Oneens
De Vlaamse overheid moet het goede voorbeeld geven, maar daarnaast blijft het belangrijk om de juiste man of vrouw of x op de juiste plaats te hebben. Quota zijn voor ons te restrictief. 

 


Stelling 24
Leerlingen van het gemeenschapsonderwijs moeten kunnen kiezen of ze een vak over één bepaalde godsdienst of één over wereldgodsdiensten volgen.

Oneens
ofwel houden we het bestaande systeem, ofwel vervangen we alle levensbeschouwelijke vakken door één overkoepelend vak. We zijn tegen een tussenoplossing. De meerwaarde is onvoldoende tegenover de planlast. 

 


Stelling 25
In plaats van zelf sociale woningen te bouwen moet de overheid mensen helpen om op de privémarkt te huren.

Oneens
Zolang er onvoldoende sociale woningen zijn, moet de overheid mensen helpen om op de privémarkt te huren. Maar het is en blijft de taak van de overheid om te voorzien in voldoende betaalbare en kwaliteitsvolle sociale woningen.


Stelling 26
Wie zijn oude kachel vervangt door een minder vervuilende moet een premie krijgen.

Eens
maatregelen die milieuvervuiling tegen gaan  ondersteunen wij

 


Stelling 27
Over de besteding van een deel van de Vlaamse begroting moeten burgers zelf kunnen beslissen.

Oneens:

We vinden dit een interessante denkpiste op gemeentelijk niveau, maar niet realiseerbaar op de bovenliggende niveaus.

 

Stelling 28
De minimumruimte voor dieren in de veeteelt moet vergroot worden.

Eens
Wij zijn een grote voorstander van lokale economie en korte keten, gekoppeld aan een respectvol dierenwelzijn. Ook al zijn de Europese normen al behoorlijk streng, blijft een regelmatige bevraging opportuun.

 


Stelling 29
Middelbare scholen moeten een vak (bv. Aardrijkskunde in het Engels) enkel in een vreemde taal kunnen aanbieden.

Eens
zolang er geen verplichtingen zijn op dit vlak, hebben we hier niets op tegen. Welke taal moeten deze leerlingen dan na deze les op de speelplaats spreken?

 


Stelling 30
Wie in de stad woont, moet lagere belastingen betalen.

Oneens
Het is de rol van het stedenfonds om aan de steden het budget te geven dat nodig is om hun rol als overheid op te nemen zowel voor hun inwoners, hun pendelaars en andere bezoekers. 
We kunnen wel de vraag stellen of niet meer steden in dit stedenfonds moeten worden opgenomen.

 


Stelling 31
Als er elders bos bij komt, mogen er bossen verdwijnen voor bedrijfsterreinen.

Eens
Voldoende groen is van groot belang voor een evenwichtig klimaat, verhouding tussen de verschillende bestemmingen van grond moet in evenwicht blijven, met respect voor het gewestplan

 


Stelling 32
De luchthaven van Deurne en Oostende moeten subsidies blijven krijgen.

Oneens:

Luchtverkeer is slecht voor klimaat en milieu. Zaventem moet kansen blijven krijgen als nationale luchthaven, maar in het kleine, drukbevolkte Vlaanderen hoeft niet elke provincie zijn eigen gesubsidieerde luchthaven te hebben.

 


Stelling 33
Alleen theaters die met hun programmatie op een groot publiek mikken, mogen subsidies krijgen.

Oneens:

De kracht van democratie wordt mede bepaald door de kracht van de cultuur. Zowel in democratie als in cultuur moeten alle stemmen de kans krijgen om zich te uiten.

 


Stelling 34
De overheid mag eigenaars niet verplichten om hun woning te isoleren.

 

Oneens:

Er zijn grenzen aan de betutteling van de burgers, behalve als het over klimaat gaat. Isoleren bevordert de kwaliteit van alle woningen op de huurmarkt. Daarenboven voelen huurders het lagere energieverbruik in hun portemonnee.


Stelling 35
De betonstop moet sneller uitgevoerd worden.

Eens:

Ofwel voeren we de betonstop sneller door, ofwel schaffen we deze af. Met de huidige regelgeving kunnen we tot 2040 maximaal beton storten!

Klik hier om onze antwoorden te vergelijken met die van de zeven grote partijen.

bottom of page