top of page

De Coöperatieve stemtest -  federale verkiezingen

Stelling 1:
Als je rijdt, mag je helemaal geen alcohol gedronken hebben.

Eens:
De individuele vrijheid stopt, wanneer de algemene veiligheid in het gedrang komt. Geen alcohol is makkelijker na te leven en te controleren dan een beetje alcohol. Tegelijk moet de pakkans verhogen.

 


Stelling 2
De wettelijke pensioenleeftijd moet terug naar 65 jaar.

Oneens:
We worden allemaal ouder. Ons pensioenstelsel blijft enkel betaalbaar, indien we allemaal langer werken. Tegelijk moet we wel inzetten op werkbaar werk voor iedereen, gedurende de ganse carrière, zodat we allemaal fit genoeg aan ons pensioen kunnen beginnen. Stelsels van deeltijds werk aan het einde van de carrière willen we uitbreiden en promoten.

 


Stelling 3
Transmigranten onderdak bieden, moet strafbaar zijn.

Oneens:
Transmigranten zijn mensen zoals jij en ik. Het is waanzin om het helpen van een medemens strafbaar te maken.

 


Stelling 4
Ook na 2025 moeten we de kerncentrales openhouden.

Eens:
Hoe pijnlijk wij het ook vinden vanuit onze overtuiging: de afgelopen 15 jaar is de politiek zo vaak van idee veranderd op dit vlak, dat we niet klaar zijn voor een toekomst zonder kerncentrales. Toch moeten we volop inzetten op andere energiebronnen en op energiebesparing om het tijdperk van de kerncentrales zo snel mogelijk af te kunnen sluiten.

 


Stelling 5
Europa moet meer sociale bevoegdheden krijgen.

Oneens
De politiek heeft een belangrijke sociale rol, maar Europa is hiervoor niet het juiste niveau. Die rol is weggelegd voor het nationale niveau.

 


Stelling 6
Het belastingvoordeel voor salariswagens (bedrijfswagens) moet worden afgeschaft.

Eens
Iedere maatregel die het aantal auto’s op de baan vermindert is een goede maatregel, op voorwaarde dat dit gepaard gaat met investeringen in alternatieve vervoersmiddelen. 

 

Stelling 7
Er moeten meer artsen door de overheid erkend worden.

Eens
Verschillende specialisaties kennen (zeer) lange wachttijden. Voor deze specialisaties moeten zeker meer artsen erkend worden. Tegelijk hebben we de bodem bereikt wat het aantal zorgkundigen en andere medewerkers in ziekenhuizen betreft. Ook op deze echelons moet het aantal werknemers omhoog. 

 


Stelling 8
Vingerafdrukken van alle burgers moeten in een centrale databank bijgehouden worden.

Oneens
Big brother is watching you. Dit is een inperking van de individuele vrijheid en de privacy die in geen enkele verhouding staat tot de mogelijke voordelen.

 


Stelling 9
Er moet meer geld naar ontwikkelingssamenwerking gaan.

Eens:
De federale regering  met de reeds aangegane engagementen nakomen. Willen we honger en armoede (deels het gevolg van extreme klimatologische omstandigheden) voorkomen buiten Europa, dan moeten we ter plaatse investeren. Mensen in hun eigen omgeving helpen, vermindert de sociale migratie. Het is moeilijk om op grote afstand te controleren wat er daadwerkelijk met het geld gebeurt. Op deze controle moeten we ook wel inzetten.

 


Stelling 10
Het moet makkelijker worden om werknemers te ontslaan.

Eens
Het is van belang te onderzoeken waarom werknemers minder presteren. In geval van moedwillig minder presteren moet ontslag kunnen. Met respect voor de rechten en plichten van zowel werknemer als werkgever.

 


Stelling 11
De winst die met de verkoop van aandelen wordt gemaakt, moet altijd belast worden.

Eens:
In een evenwichtig belastingsysteem belast je iedere vorm van inkomen op een evenwaardige manier.

 


Stelling 12
Het moet wettelijk verboden zijn voor ouders om hun kinderen te slaan.

Oneens:
Fysiek of psychologisch geweld tegenover kinderen kan niet. De overheid speelt een belangrijke rol bij het sensibiliseren van ouders en het stimuleren van een mentaliteitswijziging. Maar repressief optreden tegen de ouders is ongeveer even zinvol als repressief (met geweld) optreden tegen kinderen. Voor ons volstaat de huidige wetgeving.

 


Stelling 13
Nieuwkomers moeten eerst slagen voor een examen over de Europese waarden voor ze de Belgische nationaliteit kunnen verwerven
.

Oneens
Welke Europese waarden? Die van Bulgarije, die van Cyprus, die van Zweden, die van Wallonië of die van Vlaanderen.

 


Stelling 14
Diesel moet meer belast worden.

Eens
Iedere maatregel die het aantal auto’s op de baan vermindert is een goede maatregel, op voorwaarde dat dit gepaard gaat met investeringen in alternatieve vervoersmiddelen.
Dit geldt even goed voor andere fossiele brandstoffen.


Stelling 15
Een ouder die thuisblijft voor de kinderen moet een inkomen krijgen.

Eens: 
Wij pleiten voor een algemeen basisinkomen. Het inkomen voor een thuisblijvende ouder valt hier dus onder.


Stelling 16
Er moeten in de regering evenveel vrouwen als mannen zitten. 

Oneens:
De federale regering moet het goede voorbeeld geven in het streven van gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen, maar het kan niet de bedoeling dat bekwame vrouwen hun post moeten afstaan, omdat er te weinig mannen zijn.

 


Stelling 17
De lonen mogen niet meer automatisch aan de prijsstijging worden aangepast (index).

Oneens
De automatische index zorgt voor een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven voor leefloners, loontrekkenden, werklozen en gepensioneerden. Het is een pijler van onze beschavingsmodel.

 


Stelling 18
De overheid moet praktijktesten doen om te controleren op discriminatie bij aanwerving.

Eens:
Het hoeft geen systematisch gebruik te zijn, maar dergelijke controles zijn aanvaardbaar.

 

Stelling 19

De belasting op de winst van bedrijven moet omlaag.

Oneens
Wij zijn voorstander van een belastingverhoging voor multinationals. In een evenwichtig belastingssysteem belast je iedere vorm van inkomen op een evenwaardige manier

 

Stelling 20
De sociale zekerheid moet volledig tussen de deelstaten gesplitst worden.

Oneens
De huidige splitsing volstaat voor ons. Solidariteit speelt zich best op een hoger, nationaal  niveau af en is een essentiële pijler.

 


Stelling 21
Ook na 12 weken zwangerschap moet abortus nog toegestaan worden.

Eens
Baas in eigen buik! We geloven dat vrouwen deze beslissing wel afgewogen nemen en niet over één nacht ijs gaan. We staan achter een verlenging van deze termijn tot 18 weken zwangerschap, dit gecombineerd met de nodige begeleiding en ondersteuning.


Stelling 22
Samenwonen met iemand die werkt mag niet leiden tot een lagere werkloosheidsuitkering.

Oneens
Wie een gemeenschappelijke huishouding heeft, heeft minder kosten. Het is terecht dat alleenstaanden en alleenstaanden met kinderen een hogere uitkering ontvangen. Zij hebben meer kosten. Ook dit is een vorm van solidariteit. 

Stelling 23
Er moet een rijbewijs met strafpunten ingevoerd worden, waarbij je rijbewijs wordt ingetrokken zodra je een aantal overtredingen begaat.

Eens
Ervaring hieromtrent in het buitenland leert ons dat een rijbewijs met punten tot meer verkeersveiligheid leidt. Deze regelgeving heeft alleen maar zin met voldoende pakkans.


Stelling 24
De fiscale voordelen van pensioensparen moeten vervangen worden door een verhoging van het wettelijk pensioen.

Oneens
Starten met een minimumpensioen boven de armoedegrens, de combinatie uit verschillende pijlers heeft onze voorkeur. 


Stelling 25
Er moeten politiecamera’s op straat bijkomen.

Oneens
We willen vermijden dat hierdoor een vals gevoel van veiligheid zou ontstaan. Geen ‘big brother’ praktijken, wel inzetten  op preventie. Meer en toegankelijke buurtpolitie en het verhogen van de sociale cohesie. 


Stelling 26
Werklozen moeten hun uitkering na een tijd verliezen.

Oneens
We moeten inzetten op coaching en begeleiding op maat naar volwaardige jobs. Hierbij de individuele werkzoekende sanctioneren, smukt enkel de werkloosheidscijfers op en schuift hen door naar het OCMW, waar ze onder de armoedegrens terecht komen.  Hierbij is een onderscheid tussen niet willen en niet kunnen essentieel. 


Stelling 27
Burgers met een dubbele nationaliteit mogen hun Belgische nationaliteit niet langer kunnen verliezen na het plegen van zware misdaden. 

Eens
We zijn tegen verbanning bovenop de straf. Het afnemen van de nationaliteit mag geen surrogaat zijn voor een degelijk functionerend rechtssysteem.

 

 

 

Stelling 28
Euthanasie voor ondraaglijk psychisch lijden moet worden verboden.

Oneens
Ook psychisch leiden kan ondraaglijk zijn, de erkenning hiervan is een vorm van menswaardigheid.
Wij zijn voor zelfbeschikkingsrecht, uitzichtloosheid kan tot meer zelfmoord leiden. 


Stelling 29
De NMBS moet concurrentie krijgen voor het personenvervoer.

Oneens
Voorbeelden uit het buitenland leren ons dat privatisering van het openbaar vervoer vaak tot een daling van de dienstverlening en een stijging van de prijs leidt. Betaalbaar, toegankelijk en kwaliteitsvol openbaar vervoer voorzien is de taak van de overheid.

Stelling 30
De mogelijkheid om in de horeca bij te verdienen tegen een verlaagd belastingstarief  (flexi-jobs) moet worden afgeschaft.

Oneens
Deze mogelijkheid afschaffen werkt meer zwartwerk in de horeca in de hand. Dit is een win-win situatie voor wie iets wil bijverdienen en voor de horeca waar flexibele inzet van personeel een noodzaak is.


Stelling 31
De vakbonden mogen niet langer werkloosheidsuitkeringen uitbetalen de overheid moet dit zelf doen. 

Oneens
We beschouwen dit niet echt als een kernopdracht van de vakbonden, maar we stellen wel vast dat het huidige systeem werkt. We vinden het niet nodig dit overhoop te gooien. Temeer als het tegen een aanvaardbare kostprijs is.


Stelling 32
Het vaderschapsverlof moet uitgebreid worden naar meer dan 10 dagen.

Oneens
Er zijn voldoende alternatieve verlofstelsels.


Stelling 33
Als de asielaanvraag van gezinnen met kinderen is afgewezen, mogen ze in afwachting van hun terugkeer worden opgesloten. 

Oneens
Gezinnen met kinderen wiens asielaanvraag is afgewezen, hebben recht op een menswaardige behandeling. Een humaan beleid voor zowel de volwassenen als de kinderen staat hierbij voorop. Dit impliceert ook een zo kort mogelijke uitwijzingstijd. 

Stelling 34
De overheid moet strenger controleren of  burgers die een leefloon krijgen een eigendom in het buitenland hebben.

Oneens
Strenger hoeft niet, de maatschappelijk werkers voeren nu reeds een gedegen sociaal onderzoek uit.


Stelling 35
Naar de huisarts gaan moet volledig gratis worden.

Oneens
Er zijn al voldoende maatregelen genomen om de toegankelijkheid van de eerste lijns- gezondheidszorg te garanderen. We zijn voorstander van een verdere uitbouw en ondersteuning van de wijkgezondheidscentra is een goede zaak hierbij. Er moet gewaakt worden over de betaalbaarheid van de gezondheidszorgen. 

Klik hier om onze antwoorden te vergelijken met die van de zeven grote partijen.

bottom of page