top of page

2. Cluster 2 - Omgeving

2.1. Mobiliteit

     2.1.1. Actualiseren van het lokaal duurzaam mobiliteitsplan
                    - Verbeteren van wandel- en fietsinfrastructuur
                    - Stimuleren van gebruik elektrische fiets (als alternatief voor de wagen).
                    - Stimuleren van duurzaam schoolverkeer
                    - Stimuleren van gedeeld vervoer (*)
                    - Installeren en evalueren van een mobipunt aan het station
 

2.2. Lokaal milieubeleid

     2.2.1. Lokaal milieubeleid

     2.2.2. Lokaal afvalbeleid

     2.2.3. Lokaal waterbeleid
                    - De gemeente weerbaar maken tegen wateroverlast, droogte, erosie, hitte, …
                    - Volop inzetten op waterbesparing
                    - De gemeente moet het goede voorbeeld geven(retentie en hergebruik regenwater op gemeentelijke gronden en gebouwen zoals                                       Sporthal, Bron, Volkskring)
                    - bomen planten om erosie tegen te gaan (ism Landbouwers)
                    - verder uitbouwen van een blauwgroen netwerk in de openbare ruimte
 

     2.2.4. Klimaatactieplan
                    - We willen volop inzetten op burgerparticipatie om een draagvlak te creëren voor het klimaatactieplan.
                    - We scharen ons achter de doelstellingen van de burgemeestersconvenant.

                    - We willen de CO2-uitstoot reduceren met 40% tegen 2030.
                    - We willen CO2-vrij en klimaatneutraal zijn tegen 2050.
                    - hoe willen we dit bereiken?
                              - invoeren van klimaattoets voor iedere relevante beslissing binnen de gemeente.
                              - Volop inzetten op energiebesparing
                              - plaatsen van een coöperatief beheerde windmolen
                              - bomen planten om CO2 op te nemen
                              - meer en betere voet- en fietspaden aanleggen
                              - Wij zijn voor statiegeld drankverpakkingen

                              - De gemeente moet het goede voorbeeld geven
                                          (verledding, renovatie en isolatie eigen gebouwen, vergroenen wagenpark en verplaatsingen personeel,
                                          inzetten op hernieuwbare energie)
                             - een klimaatconsulent aanstellen & opstarten van een woon- en energieloket
                                        - Advies en ondersteuning van inwoners en bedrijven
                                        - inventariseren subsidies
                                        - Stimuleren inwoners, scholen en (jeugd)bewegingen
                                                  - beter isoleren
                                                 - kiezen voor duurzame en hernieuwbare energie
                                                  - proactief helpen bij het zoeken naar subsidies
                                        - Stimuleren en ontzorgen bedrijven, handelaars en landbouwers
                                                  - kiezen voor energiebesparing
                                                 - kiezen voor duurzame en hernieuwbare energie
                                                  - proactief helpen bij het zoeken naar subsidies
                                        - stimuleren van circulaire economie
       
                              - Stookoliepremie OCMW afschaffen en onderbrengen in een algemeen energiebudget

     2.2.5. Luchtkwaliteit

     2.2.6. Groenbeleid

     2.2.7. Dierenwelzijn

2.3. Ruimte

     2.3.1. Ruimtelijke ordening

                    - Het Gewestplan moet als basis dienen voor ieder gemeentelijk reglement.
                    - Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS - 2007) moet geactualiseerd worden.
                              - We willen een brede inspraak en participatie bij het tot stand komen van dit nieuwe GRS.
                    - De Coöperatie onderschrijft de conclusies uit de Vlaamse Bouwmeestersscan.

     2.3.2. Lokaal woonbeleid
​                    - We willen consequent zijn in het gebruik van overheidsgrond en het opleggen van regels aan eigenaars van privégrond.
                    - Kleinere deelgemeentes moeten groot genoeg blijven om zelfstandigen te kunnen laten overleven.
                    - Daarom willen wij meergezinswoningen in de kernen van de kleinere deelgemeentes toe te staan bij acceptabele woonvolumes.
                    - Wij pleiten voor een norm van 1 auto per wooneenheid.
                    - Wij pleiten voor het onderzoeken van mogelijke pistes voor alternatieve woonvormen.
                    - Wij willen verdere lintbebouwing voorkomen.
                    - De leegstand is op dit moment aanvaardbaar. Zowel het aantal leegstaande woningen als de duur van de leegstand zijn in orde.
​                    - Wij pleiten voor een (pro-)actief sociaal woonbeleid.
​                               - De gemeente moet het sociaal bindend objectief halen.
​                               - De Coöperatie wil bij sociale woningbouw overleggen met alle mogelijke partners.
                               - Wij moeten meer promotie maken voor de huisvestingsambtenaar bij SoLvA
                               - Wij willen actiever inzetten op sociale verhuur
                                            - door bestaande eigenaars in contact te brengen sociale verhuurkantoren (SVK’s).
                                            - door de bestaande subsidies te promoten.

2.4. Lokale economie

terug naar programma

bottom of page