top of page

De strijd tegen menstruatie-armoede

Bijgewerkt op: 11 apr. 2021

VRAAG HET AAN ... Daisy


Schotland besliste eind november als eerste land ter wereld om maandverband en tampons gratis aan te bieden. De regering in Edinburgh voerde dit door naar aanleiding van het hoge aantal vrouwen en meisjes in menstruatie-armoede.


Het klinkt als ver van ons bed. Hier in Vlaanderen en in Lede zal het wel zo’n vaart niet lopen. Het tegendeel is bittere realiteit. Caritas Vlaanderen voerde een onderzoek bij 2.608 meisjes tussen 12 en 25 jaar. De cijfers tonen aan dat 12% van de meisjes hiermee geconfronteerd wordt, meer dan 300 van de bevraagden! Minstens één op twintig meisjes, blijft thuis van school, neemt niet deel aan hobby’s of activiteiten buitenshuis omwille van een tekort aan financiële middelen om tampons of maandverband te kopen. Met als gevolg sociale uitsluiting, problemen op school, minderwaarheidsgevoel en noem maar op.


Wat kunnen we hieraan doen? Enerzijds kan je onmiddellijk inspelen op de concrete vraag door aan elk gezin waar een tekort aan middelen is een extra te voorzien via het plaatselijke OCMW. Een andere manier is de menstruatieproducten gratis ter beschikking stellen in scholen, jeugdbewegingen, sportclubs enz. Een derde manier kan door inzameling en verdeling via lokale welzijnsschakels of andere organisaties die materiële hulp aanbieden.


Een én-én verhaal is de meest efficiënte aanpak . Mensen in armoede hebben het algemeen zeer moeilijk om alle eindjes aan mekaar te knopen en de maandelijkse facturen te betalen. Na betaling van de huur, water, elektriciteit, verwarming, schiet er nog weinig over om in andere basisbehoeften te voorzien. Het minimuminkomen optrekken tot boven de Europese armoedegrens zou een structurele oplossing kunnen bieden. Zover zijn we echter nog lang niet. Daarenboven hebben wij hierop vanuit het lokale niveau weinig inspraak.


Op het gemeentelijke vlak hebben we wél impact. Zowel het OCMW, de scholen, als de welzijnsorganisaties komen met de meest kwetsbare inwoners uit onze gemeente in contact en hebben voeling met de gezinnen waar de noden het grootst zijn. Art. 1 van de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976 bepaalt dat elke persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening, dit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Menstruatie-armoede is mensonwaardig, en valt zodoende onder de verantwoordelijkheid van het OCMW.

Het is tijd voor actie. Tijd om in dialoog te gaan met de verschillende actoren die hier voeling mee hebben. Een dialoog over hoe we dit op de meest menswaardige manier lokaal kunnen aanpakken, mét behoud van ieders eigenwaarde.


Een gedifferentieerd beleid waarbij we mensen en gezinnen in armoede een aanvullende steun geven om in alle kosten te voorzien, gecombineerd met een gratis aanbod via bv. automaten op de plaatsen waar deze vrouwen en meisjes komen, kan hier het verschil maken. Dit is een heel eenvoudige oplossing en vergt geen grote inspanning.


Dus, laat ons hier samen als maatschappij onze schouders onder zetten, solidariteit over de generaties en geslachten heen.


Daisy De Grauwe is hoofdmaatschappelijk werker bij het OCMW van Gent en zetelt in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van het OCMW.


Zij is binnen De Coöperatie de absolute specialist wanneer het gaat over sociale zaken.


foto: pixabay


151 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page