top of page

Resultaten van onze voetpadenactie

Bijgewerkt op: 5 okt. 2021

Vraag het aan ... Dirk.Enkele maanden geleden hielpen verschillende mensen mee aan onze voetpaden-inventarisatie-actie. En zij maakten er echt wel werk van. 14 medewerkers vulden niet minder dan 356 fiches in, en brachten ook 640 foto's binnen. Na een grondige analyse konden we 112 verbeterpunten weerhouden.


Hoe gingen we te werk?


Hoe gingen we te werk bij de algemene analyse van de binnengebrachte opmerkingen?

Om alles wat te kunnen plaatsen moesten we een beoordelingskader hanteren. Algemene vertrekpunten daarbij waren:

  1. de haalbaarheid / oplosbaarheid van de opmerking, en

  2. de inpasbaarheid binnen reeds bestaande visies.

We geven hiervan graag enkele voorbeelden:


Verspreid over onze ganse gemeente staan tientallen woningen kort bij de weg. Regelmatig zorgen die voor een plaatselijk versmald voetpad, soms wordt het voetpad zelfs tot nul herleid. Dergelijke situaties kunnen we zelden met een vingerknip oplossen. Een oplossing kan alleen door ingrijpende beslissingen zoals bvb. invoeren van eenrichtingsverkeer of volledige herinrichting van de weg.


Een ander gekend voorbeeld zijn de elektriciteitspalen in het voetpad. Hier streven wij overduidelijk naar een maximaal verwijderen van hinderlijke palen maar.... er moet natuurlijk een alternatieve inplanting mogelijk zijn. Dergelijke palen worden namelijk niet op private gronden van aangelanden gezet maar uitsluitend op openbaar domein dus … waar ligt de juiste grens tussen openbaar en privé ? Kan de paal al dan niet achteruit ? Daarbij moeten we bovendien in het oog houden waar de kabels hangen. Ze mogen bijvoorbeeld niet tegen dakranden gaan schuren of over private woningen of tuinen hangen. En – last but not least – we kunnen de palen natuurlijk ook niet bovenop de riolering of de gasleiding plaatsen, die ook vaak in de wegberm ligt … .


Qua inpasbaarheid binnen reeds bestaande visies lieten we ons vooral leiden door de categorisering van het wegennet. Kort gezegd zijn er 3 soorten wegen op ons grondgebied. Eerst de gewestwegen en daarnaast de zogeheten lokale wegen 2 en de lokale wegen 3. De gewestwegen vallen, zoals de naam het zegt, onder de bevoegdheid van het Vlaams gewest. Voor elke beslissing moeten we met het gewest in overleg gaan.


Bij de lokale wegen 2 zijn de belangrijkste gemeentelijke verkeersassen waarbij de doorstroming van het verkeer een belangrijke factor blijft. Snelheidsremmende maatregelen kunnen, maar we vermijden doorstromingsremmende maatregelen. De verkeersintensiteit van deze wegen is duidelijker hoger. Daarom vragen we op dergelijke wegen extra aandacht voor voldoende oversteekplaatsen en gescheiden verkeersstromen.


De lokale wegen 3 zijn te omschrijven als woonstraten waar vooral de verkeersontsluiting (ook erfontsluiting genoemd) van belang is. Simpel gezegd gebruiken we deze wegen om van huis te vertrekken naar een hoger wegennet zoals de lokale wegen 2, de gewestwegen, de autostrades. Deze lokale wegen 3 zijn dus vooral belangrijk te behoeve van de bewoners en niet voor doorstromend verkeer. Dit betekent ook dat we de inrichting daarop moeten en mogen afstemmen.


Je merkt, het was een grote kluif om elke fiche en elke foto grondig te bestuderen en daaruit de passende inschatting te maken. Maar we deden dit voor elk van jullie opmerkingen met overtuiging en in objectiviteit.


Wat zijn de conclusies?


Zoals hoger reeds gezegd, weerhielden we na analyse 112 verbeterpunten. We hebben deze gegroepeerd in:

  1. de kleinere punten die als quick-wins (35 stuks) rechtstreeks kunnen worden doorgegeven aan de uitvoerende diensten,

  2. in haalbare opmerkingen (59 stuks) die geleidelijk kunnen worden ingepland en

  3. in 18 voorstellen die op langere termijn in projecten en visies kunnen worden geïntegreerd.

Uit de 356 fiches haalden we ook meer principiële accenten waarbij we vooral systematische aandacht (budgettair, logistiek, personeelsinzet en -reflectie) willen inbouwen. We willen daarbij ook streven naar meer opmerkzaamheid van de gemeentelijke medewerkers zodat de gemeentediensten meer proactief kunnen optreden nog voor burgers opmerkingen (moeten) maken.


En verder?


Als conclusie naast de oplijsting van de 112 verbeterpunten legden we onderstaande nota voor aan onze partners binnen het gemeentebestuur. We ontvingen positieve reacties en hebben dus vertrouwen in een concrete aanpak en opvolging.


“Opmerkingen die bij ruime herhaling terugkwamen:

  1. Oversteekplaatsen / zebrapaden. Op onze lokale wegen 2 mogen we best wel enkele bijkomende kruispunten uitrusten met oversteekplaatsen (graag ook een evaluatie). We vragen ook aandacht voor de overgangszone van voetpad naar zebrapad. Dit vooral in functie van rolstoelgebruikers, kinderwagens, rollators ed. Naast een aantal door ons reeds opgelijste locaties, zou een systematische screening moeten leiden tot het snel verbeteren van de slechtste overgangen op ons grondgebied. De 'redelijke' kunnen daarna geleidelijk worden aangepakt.

  2. Elektriciteitspalen op het voetpad. We kennen ze allemaal: de palen die de gebruiksbreedte van het voetpad plots sterk verminderen. Vaak zijn er redenen waarom verplaatsen niet eenvoudig is. Bij een aantal lijkt een oplossing toch best mogelijk. Ook hier hebben we er een aantal opgelijst. Maar een algemene screening zou de mogelijk verplaatsbare palen in kaart moeten brengen. Zo kunnen we, op basis van een jaarlijks te voorzien budget, geleidelijk palen verplaatsen.

  3. Lokale herstellingen aan voetpaden blijken (minstens gevoelsmatig) wat verdrongen door grotere (her)aanlegprojecten. Dit kan zeker niet de bedoeling zijn en we vragen dus ook blijvende inzet voor kleine voetpadherstellingen. We beseffen best dat niet elke melding tot een dringende aanpak moet leiden, maar er zijn toch plaatsen waar we attenter moeten optreden.

  4. Burgers zijn soms ook betrokken partij bij moeilijk bruikbare voet- en fietspaden. Niet alleen fout parkeren is een reden, waar we aandringen op streng toezicht door de politiediensten, maar vaak zijn ook overgroeiingen door private beplanting een hindernis. We pleiten ervoor dat onze diensten dit georganiseerd opvolgen en met een eenvoudig briefje in de bus de burger aanmanen tot snoeien. Deze taak kan volgens ons aan de toezichter nutsvoorzieningen worden toevertrouwd.

  5. Onze uitvoerende medewerkers moeten extra worden voorgelicht door hun leidinggevenden, zodat ze bij de uitvoering van elke taak weloverwogen handelen. Zij voeren niet alleen opdrachten uit maar zijn ook alert voor allerhande problemen die zij opmerken en signaleren. Het doel van deze training is om situaties die we met deze actie verzamelden , in de toekomst te voorkomen.”


Tot slot willen alle bestuursleden en bij uitbreiding alle leden van De Coöperatie iedereen danken voor de enthousiaste medewerking. Onze slogan "Samen kunnen mensen meer." werd hierbij in de praktijk gebracht.


Met vriendelijke groeten,


Dir

98 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page